Avtalebetingelser

1. Generelt

Avtalebetingelsene gjelder for bestilling av tatoverings tjenester fra Skintreasure AS "Old Bastards Tattoo" til forbrukere.

Avtalebetingelsene vil sammen med din timebestilling og booking bekreftelsen, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for timebestillingen.


2. Bestilling -og avtaleprosess

Din timebestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din timebestilling, med mindre den avbestilles av deg eller oss, les mer om avbestilling i punkt 3. Avbestilling av tatoverings timer

Når vi mottar din timebestilling, vil vi bekrefte avtalen og sende deg en booking bekreftelse på sms og e-post. Les nøye igjennom booking bekreftelsen når du mottar den, og undersøk om booking bekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å avbestille timer på grunnlag av sykdom, teknisk svikt og lignende. Kunden vil få beskjed om dette i så god tid som mulig. Dersom tatovøren blir forsinket til timen, anses forsinkelsen som ventetid, og betingelsene nevnt i punkt 6. Ventetid er gjeldende i disse tilfeller.

Vi forbeholder oss også retten til å avlyse tatoverings timer dersom du møter til timen under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, eller om utførelsen av tatoveringen kan medføre en fare for din egen eller andres helse på grunn av din tilstand. Tatoverings timer vi må avlyse på bakgrunn av slike tilfeller, vil du bli belastet for, ettersom at du burde forstå at det kan ha betydning for utførelse av tatoveringen og risikoer forbundet ved tatoveringen.


3. Avbestilling av tatoverings timer

Avbestilling av tatovering timer, må gjøres senest 24 timer før tatoverings timen starter. Tatoverings timer på mandager må avbestilles senest lørdagen før kl 12:00. Avbestilling av timer skal kun skje via avbestillings skjema, eller ved å ringe 22 73 03 01 i våre åpningstider.

Tatoverings timer som avbestilles etter at avbestillingsfristen er utløpt, må betales av kunden.

Etter at en tatoverings time er avbestilt, endres avtale status til "Avbestilt". Tatoverings timen er da avbestilt, og kan ikke endres etter dette, kunden har dermed ikke krav på tatoverings timen, uavhengig om kunden avbestilte tatoverings timen før eller etter at avbestillingsfristen utløp, eller om kunden må betale for tatoverings timen eller ikke.

Ved sykdom skal legeerklæring fremvises innen 7 virkedager etter første sykedag, kunden vil da ikke bli belastet for timen.


4. Kunder som møter for sent til tatoverings timen

Tatovøren venter i 15 minutter, etter dette regnes kunden som «ikke møtt» og har dermed ikke krav på tatoverings timen. Dersom kunden på forhånd har varslet om forsinkelse, eller opplyser om forsinkelse når vi forsøker å kontakte kunden, venter tatovøren i opptil 60 minutter, dersom timen ikke vil medføre ventetid for andre kunder. Ventetiden til tatovøren vil belastes kunden som en ekstra tatoverings time dersom tatovøren venter i over 15 minutter.


5. Kunder som ikke møter til tatoverings timen

Kunder som ikke møter til tatoverings timen, vil bli belastet med den veiledende prisen for tatoverings timen.


6. Ventetid

Det kan forekomme ventetid. Dersom ventetiden er lengre enn 30 minutter skal tatovøren gi beskjed til kunden i forkant av timen. Tatovøren skal opplyse om hvor lange ventetiden vil være, dersom ventetiden overstiger 60 minutter har kunden rett til å kansellere timen uten å bli belastet for timen, kunden kan også velge å avtale ny time, med mindre kunden samtykker til ventetiden. Kunden blir ikke belastet for ventetiden.


7. Betaling

Tatoverings timer skal betales i studioet etter at tatoverings timen er ferdig, kunden kan betale med kontanter og/-eller med kredittkort.

Tatoverings timer som avbestilles etter at avbestillingsfristen er utløpt, eller tatoverings timer der kunden ikke møter til tatoverings timen, vil bli belastet kunden med den veiledende prisen for tatoverings timen. Betalingsfristen settes automatisk til 7 dager fra faktura dato. Ubetalte fakturaer vil følge normale inkassorutiner.

Garantibetingelser

 

Det er 6 måneders garanti på tatoveringer fra kjøpsdato.
Garantien dekker kostnadsfri reparasjon /overhaling av tatoveringen ved skader/feil eller mangler i tatoveringen,
eller dersom tatoveringen har falmet unormalt mye. Dersom du skulle oppleve komplikasjoner med tatoveringen
slik som allergiske reaksjoner, betennelse, infeksjoner o.l. Må du melde fra til Old Bastards Tattoo snarest for videre
veiledning om behandling! (Vi henviser videre til lege om det er nødvendig)

Det er 1 månede garanti på tatoveringer plassert på slitasjeområder slik som;
hender, fingrer, albuer, knær og føtter.

Garantien bortfaller dersom Old Bastards sine etterverns instrukser ikke er fulgt eller ved egen
uaktsomhet vedrørende tatoveringen, og dersom opplysningsplikten i egenerklæringen ikke er overholdt.

Hva skjer om jeg ikke møter til time for reparasjon / overhaling?
Dersom du har booket time for reparasjon / overhaling, og ikke møter opp eller at avbestilling
skjer 
etter at avbestillingsfristen er utløpt. Bortfaller garantien. Ved sykdom skal legeerklæring framvises innen
7 virkedager fra første sykedag, garantien vil da fortsatt være gyldig.

Samtykke og egenerklæring

Hvis jeg har diabetes, epilepsi, hepatitt, hemofili, HIV-AIDS, eller noen annen smittsom sykdom, hjertesykdom eller tar medisin som tynner ut blodet, skal jeg informere Old Bastards Tattoo om dette på forhånd. Jeg er ikke gravid eller ammende. Jeg er ikke under påvirkning av alkohol eller narkotika.

Jeg har ingen medisinske eller hudsykdommer som: akne, arr (keloid), eksem, psoriasis, fregner, føflekker eller solbrenthet i området der jeg skal bli tatovert, som kan påvirke tatovering. Hvis jeg har noen form for infeksjon eller utslett hvor som helst på kroppen min, skal jeg informere Old Bastards Tattoo om dette.

 

Jeg erkjenner at det ikke er mulig for ansatte hos Old Bastards for å finne ut om jeg kan ha en allergisk reaksjon på pigmenter eller prosedyrer som brukes i min tatovering, og jeg er enig om å godta risikoen for at en slik reaksjon er mulig.

Jeg erkjenner at infeksjoner alltid er mulig som et resultat av å få en tatovering, spesielt i tilfelle at jeg ikke tar skikkelig vare på min tatovering. Jeg har fått etterverns instruksjoner og jeg er enig om å følge dem mens min tatovering leger. Jeg er enig i at dersom etterarbeid skal være nødvendig, på grunn av min egen uaktsomhet, vil dette bli gjort på min egen bekostning.

Jeg forstår at hvis jeg gjennomfører former for; hud behandlinger, laser hårfjerning, plastisk kirurgi eller andre hud forandrings prosedyrer, kan det resultere i uønskede endringer i min tatovering.

Jeg erkjenner at en tatovering er en permanent endring i mitt utseende, og at ingen løfter har blitt gitt om å senere endre eller fjerne min tatovering. Så vidt jeg vet, har jeg ikke en fysisk, mental eller medisinsk svekkelse eller funksjonshemming som kan påvirke mitt velvære som et direkte eller indirekte resultat av min beslutning om å ta en tatovering

Jeg erkjenner at Old Bastards Tattoo fratas ansvar for enhver skade som skyldes at jeg, i den hensikt å oppnå tatovering, har holdt tilbake opplysninger Old Bastards Tattoo har bedt om i forbindelse med prosedyren, -og/eller som jeg burde skjønne vil ha betydning for tatovørens valg av behandlingsmetode, og bedømmelse av risiko forbundet herved. 

Jeg erkjenner at Old Bastards Tattoo fratas ansvar for enhver skade som skyldes at jeg, i den hensikt å oppnå tatovering, har holdt tilbake opplysninger Old Bastards Tattoo har bedt om i forbindelse med prosedyren, -og/eller som jeg burde skjønne vil ha betydning for tatovørens valg av behandlingsmetode, og bedømmelse av risiko forbundet herved. 

Jeg er innforstått med at om jeg ikke overholder opplysningsplikten som nevnt ovenfor, vil ikke tatovøren eller Old Bastards Tattoo være ansvarlige for resultatet av tatovering prosedyren. Jeg er også kjent med at om jeg uten å vite det, lider av en sykdom som først gir seg tilkjenne etter, ifølge av prosedyren, er Old Bastards Tattoo uten ansvar. 

Jeg erkjenner at jeg er over 18 år, jeg samtykker til tatoveringsmotivet, plasseringen av tatoveringen og til eventuelle handlinger av ansatte hos Old Bastards som er nødvendig for å utføre tatoveringen prosedyren.

 

Jeg samtykker til at Old Bastards kan behandle og lagre opplysninger slik som: personopplysninger, Helse tilstand og dokumentasjon. Jeg samtykker til at alle opplysninger som kan være nødvendige for regnskap eller fremtidige behandlinger, lagres i inntil 10 år. Jeg er innforstått med at alle ansatte hos Old Bastards Tattoo er underlagt taushetsplikt 

Notice of disclaimer
Translated from Norwegian. Only the terms and conditions and information in Norwegian are to apply. This information shall not be recognized as legally binding material and has been prepared for the sole purpose of understanding the content of the Norwegian versions of the terms of service, warranty and consent and self-declaration.

Terms of service

 

1. General

The terms and conditions apply to booking of tattoo services from Skintreasure AS "Old Bastards Tattoo" to consumers.

The terms of service together with your booking and booking confirmation will constitute a total contractual basis for the booking.


2. Appointment and appointment process

Your booking is binding when the appointment is registered with us. We are also bound by your booking, unless canceled by you or us, read more about cancellation in item 3. Cancellation of tattoo appointment

When we receive your booking, we will confirm the appointment and send you a booking confirmation by text and email. Please read through the booking confirmation once you receive it and check if the booking confirmation is in accordance with the booking.

We reserve the right to cancel appointments based on illness, technical failure and the like. The customer will be notified of this as soon as possible. If the tattoo artist is delayed to the appointment, the delay is considered as waiting time and the conditions mentioned in 6. Waiting time is applicable in these cases.

We also reserve the right to cancel tattoo appointments if you meet under the influence of alcohol or other drugs, or if the performance of the tattoo can endanger your own or others' health due to your condition. Tattoo appointments we have to cancel based on such cases, you will be charged for, because you should understand that it may be important for performing tattoos and risks associated with tattooing.


3. Cancellation of tattoo appointment

Cancellation of tattoo appointments must be done no later than 24 hours before the tattoo appointment begins. Tattoo appointments on Mondays must be canceled no later than Saturday before 12:00. Cancellation of appointments must only be done by our cancellation form, or by calling 22 73 03 01 during our opening appointment.

Tattoo appointment that are canceled after the cancellation deadline has expired must be paid by the customer.

After a tattoo appointment is canceled, the appointment status changes to "Canceled." The tattoo appointment is then canceled and can not be changed after this, the customer has no claim for the tattoo appointment after cancellation, whether the customer canceled the tattoo appointment before or after the cancellation deadline, or if the customer has to pay for the tattoo appointment or not.

In case of illness, a medical certificate must be displayed within 7 working days after the first sick day, the customer will then not be charged for the appointment.


4. Customers who meet late for the tattoo appointment

The tattooist waits for 15 minutes, after this the customer is considered "not met" and has no clain for the tattoo appointment. If the customer has notified the delay in advance, or informs about the delay when we attempt to contact the customer, the tattooist waits for up to 60 minutes if the appointment not will result in waiting time for other customers. The waiting time for the tattooist will be charged to the customer as an extra tattoo hour if the tattooist waits for over 15 minutes.


5. Customers who do not meet for the tattoo appointment

Customers who do not meet for the tattoo appointment will be charged with the indicative price of the tattoo appointment.


6. Waiting time

Waiting time may occur. If the waiting time is longer than 30 minutes, the tattooist must inform the customer in advance of the appointment. The tattooist must inform the customer about the estimated waiting time. If the waiting time exceeds 60 minutes, the customer has the right to cancel the appointment without being charged for the appointment. The customer may also choose to appoint a new appointment unless the customer agrees to the waiting time. The customer will not be charged for the waiting time.


7. Payment

Tattoo appointment must be paid in the studio after the tattoo appointment is complete, the customer can pay by cash and / or by credit card.

Tattoo appointment canceled after the cancellation deadline, or tattoo appointment where the client does not meet for the tattoo appointment will be charged to the customer with the indicative price of the tattoo appointment. The payment deadline is automatically set to 7 days from the invoice date. Unpaid invoices will follow normal collection routines.

Warranty

 

There is a 6 month warranty on tattoos from the date of purchase.
The warranty covers free repair / overhaul of the tattoo in case of damage / missing details in the tattoo,
or if the tattoo has faded abnormally. If you experience complications with the tattoo such as allergic reactions, inflammation, infections
and such. You must report to Old Bastard's Tattoo as soon as possible 
for further guidance on treatment! (We will refer to a doctor if necessary)

There are 1 month warranty on tattoos placed in wear areas such as;
hands, fingers, elbows, knees and feet.

The warranty will be terminated if Old Bastard's aftercare instructions are not followed or by own negligence,
and if the obligation to provide information in the consent form is not observed.

What happens if I do not meet up to a appointment for repair / overhaul?
If you have booked a appointment for repair / overhaul, and do not meet or cancel
the appointment after the cancellation deadline, the warranty will be terminated. In case of illness, a medical certificate
must be submitted within 
7 working days from the first day of sickness, then the warranty will still be valid.

Consent and self-declaration

lf I have diabetes, epilepsy, hepatitis, haemophilia, HIV-AIDS, or any other contagious disease, heart disease or taking medicine that thinning the blood, I will inform Old Bastards Tattoo about this in advance. I am not pregnant or breastfeeding. I am not under the influence of alcohol or drugs. 

I have no medical or skin diseases like: acne, scars (keloid), eczema, psoriasis, freckles, meles or sunburn in the area where I will be tattooed, which may affect tattooing. lf I have any kind of infection or rash anywhere on my body, I will inform Old Bastard's Tattoo about this. 

I acknowledge that it is not possible for Old Bastards employees to find out if I can have an allergic reaction to the pigments or procedures used in my tattoo and I agree to accept the risk that such a reaction is possible. 

I acknowledge that infections are always possible as a result of getting a tattoo, especially in case I do not take proper care of my tattoo. I have received the aftercare and I agree to fellow them while my tattoo is playing. I agree that if post-work is necessary, due to my own negligence, this will be done at my own expense. 

I understand that if I implement forms of; skin treatments, laser hair removal, plastic surgery or other skin change procedures, it can result in unwanted changes in my tattoo. 

I acknowledge that a tattoo is a permanent change in my appearance and that no promises have been made to later change or remove my tattoo. As far as I know, I do not have a physical, mental or medical impairment or disability that may affect my well-being as a direct or indirect result of my decision to take a tattoo 

I acknowledge that Old Bastard's Tattoo are not held liable for any damage caused by the fact that, for the purpose of obtaining tattooing, I have withheld information Old Bastard's Tattoo has requested with the procedure, and I or which I should understand will affect the tattoo artists choice of treatment method, and the assessment of the risk associated with this. 

I understand that if I do not comply with the duty of disclosure as mentioned above, the tattoo or Old Bastards Tattoo will not be responsible for the outcome of the tattoo procedure. I am also aware that if I know without it it suffers from a disease that initially attributes to, according to the procedure, Old Bastards Tattoo is without responsibility. 

I acknowledge that I am over 18 years old, I agree to the tattoo design, the placement of the tattoo and any actions by Old Bastards employees necessary to perform the tattoo procedure. 

I agree that Old Bastards may process and store information such as: Personal Information, Health Condition and Documentation related to the tattoo services. I agree that any information that may be required for accounting or future processing is stored for up to 10 years. I understand that all employees at Old Bastard's Tattoo are subject to confidentiality.

TOP