Etterbehandling

Etterbehandlingen er en like viktig jobb, som selve tatoverings prosessen. Feil etterbehandling kan medføre komplikasjoner. En av de vanligste feilene er å smøre tatoveringen for mye, dette kan resultere i at huden ikke får puste, og kan fort føre til prikker, kviser, og muligens betennelse / infeksjon. Husk at tatoveringen ikke er permanent før den er ferdig leget. Vask tatoveringen ofte, og smør kun et tynt lag med etterbehandlings salve.
 

- H2Ocean Aquatat (Etterbehandlings salve)
- H2Ocean Foam soap (Antibaktirell såpe)

 

Dette kan kjøpes direkte i vårt studio, eller i vår nettbutikk.

 

La bandasjen være på i minst 6 timer, Når bandasjen fjernes, vask tatoveringen grundig med H2Ocean Foam Soap og lunket vann til huden og porene er helt fri for blod og overflødig blekk. Smør tatoveringen inn med et tynt lag H2Ocean aquatat. Sett deretter på ny plastfolie. Vurder å sove med et klesplagg som holder plastfolien på plass gjennom natten.

Prosedyre

1. Ta av plastfolien

2. Vask tatoveringen grundig med H2Ocean Foam Soap og lunket vann, gjerne 2 ganger slik at tatoveringen er helt ren.

3. La tatoveringen lufttørke i noen minutter

4. Smør tatoveringen med et tynt lag H2Ocean Aquatat.

5. Sett på ny plastfolie

 

De første dagene

Gjenta punkt 1, 2, 3, 4 og 5 som beskrevet i prosedyren 2-3 ganger daglig de 2 første dagene. Punkt 1 gjentas morgen, ettermiddag og kveld, avhengig av hvor mye tatoveringen væsker, dersom tatoveringen væsker lite, kan du slutte med plastfolie etter 1 døgn, mens med større tatoveringer, eller dersom tatoveringen væsker mye, kan du forsette med plastfolie i opptil 2 døgn. Kontroller at plastfolien ser passelig ren ut, og at tatoveringen ikke tørker ut. Når du er hjemme kan du fjerne plastfolien, og la tatoveringen lufte seg i flere timer, så lenge tatoveringen ikke kan bli utsatt for bakterier fra klær, barn, husdyr og lignende.

Fortsettelse

Gjenta punkt 2, 3 og 4 som beskrevet i prosedyren 3-4 ganger daglig til tatoveringen er leget. Dette tar normalt sett 2-3 uker.

 

Råd og tips

Hendene våre blir hele tiden utsatt for bakterier, fra å ta på et dørhåndtak til å ta på mobiltelefonen. Det er derfor viktig å alltid vaske hendene grundig før du smører eller tar på tatoveringen.

Slik vasker du hendene (Folkehelseinstituttet)

Om du har en fersk tatovering, burde du unngå å utsette tatoveringen for direkte sollys de tre første ukene. Å dra på stranda eller i solarium de første dagene når du er ny tatovert vil vi ikke anbefale.

Som ny tatovert burde du ikke bade, uansett type vann om det er i hav, innsjø, basseng eller badekar. Da dette kan gi komplikasjoner for tatoveringen mens den gror. Vi anbefaler at du holder deg til å kun dusje frem til at tatoveringen er grodd.

En tatovering er et åpent sår mens den gror, og er sårbar for betennelser og infeksjoner. Unngå at tatoveringen kommer i direkte kontakt med dyr og dyre hår frem til at tatoveringen er grodd.

Dersom din tatovering kan bli utsatt for partikkel eller væske forurensning på arbeidsplassen, burde du pakke tatoveringen inn i plastfolie i arbeidstiden de første dagene. La gjerne tatoveringen lufte seg i pauser.

Eksempler på partikler og væsker; Støv, lo, oljer, kroppsvæsker, rengjøringsmidler o.l.

En tatovering er et åpent sår mens den gror, den er derfor sårbar for betennelser og infeksjoner. De aller fleste infeksjoner oppstår ved at etterbehandlings instrukser ikke følges. Ta dine forehåndsregler da din tatovering er sårbar mens den gror.

  

Tips for å unngå infeksjoner og betennelser:
-God håndhygiene
-Bruk rent sengetøy de første nettene
-Bruk rene klær
-Bruk rene håndklær
-Ikke eksponer din tatovering for partikler og væsker slik som; dyre hår, kroppsvæsker o.l.
-Ikke la tatoveringen komme i kontakt med barnehender

 

 

Skulle det oppstå symptomer på betennelse eller infeksjon i tatoveringen, kontakt oss på 22 73 03 01 for videre veiledning om behandling. Vi henviser til lege dersom det skal være nødvendig.

 

Har du spørsmål vedrørende etterbehandling
kontakt oss på 22 73 03 01 eller facebook chat

Aftercare

Aftercare is an equally important job, such as the actual tattoo process. Incorrect aftercare

can cause complications. One of the most common mistakes is to lubricate the tattoo too

much, which may result in the skin not breathing and can quickly cause pimples,

and possibly inflammation / infection. Remember that the tattoo is not permanent before it is

healed. Wash the tattoo often and only a thin layer of finishing ointment.

 

 

- H2Ocean Aquatat (Aftercare ointment)
- H2Ocean Foam Soap (Antibacterial soap)

This can be purchased directly in our studio or online store.

Leave the dressing for at least 6 hours after the tattoo was made. When the dressing is removed, wash the tattoo thoroughly with H2Ocean Foam Soap and lukewarm water to the skin and the pores are completely free of blood and excess ink. Lubricate the tattoo with a thin layer of H2Ocean aquatat. Then put new plastic foil. Consider sleeping with a piece of clothing that holds the plastic foil in place throughout the night.

Procedure

1. Remove the plastic foil

2. Wash the tattoo thoroughly with H2Ocean Foam Soap then rinse with lukewarm water, preferably 2 times so that the tattoo is completely clean.

3. Let the tattoo air dry for a few minutes

4. Lubricate the tattoo with a thin layer of H2Ocean Aquatat.

5. Put on new plastic foil

 

The first days

Repeat step 1, 2, 3, 4 and 5 as described in the procedure 2-3 times a day for the first 2 days. Step 1 is repeated in the morning, afternoon and evening, depending on how much the tattoo fluids, if the tattoo fluids little, you can stop using plastic foil after 1 day, while with larger tattoos or if the tattoo fluids a lot, you can continue with plastic foil for up to 2 days . Make sure the plastic foil looks clean and the tattoo does not dry out. When you're home, you can remove the plastic foil and allow the tattoo to air for several hours as long as the tattoo can not be exposed to bacteria from clothing, children, pets, etc.

 

Continuation

Repeat step 2, 3 and 4 as described in the procedure 3-4 times daily until the tattoo is healed. This usually takes 2-3 weeks.

 

Advice and tips

Our hands are constantly exposed to bacteria, from touching a door handle to touch the cell phone. It is therefore important to always wash your hands thoroughly before lubricating or touching the tattoo.

If you have a fresh tattoo, you should avoid exposing the tattoo to direct sunlight for the first three weeks. To go on the beach or in the solarium the first days when you are newly tattooed are not recommended.

As a newly tattooed you should not swim, no matter what type of water it is in the sea, lake, pool or bathtub. As this can cause complications for the tattoo while it grows. We recommend that you only shower until the tattoo is healed.

A tattoo is an open wound while it grows and is vulnerable to inflammation and infections. Avoid direct contact with animals and animals hair until the tattoo is healed.

If your tattoo can be exposed to particle or fluid contamination in the workplace, you cover the tattoo with plastic film during working hours in the first few days. Feel free to let the tattoo breathe during breaks.

Examples of particles and liquids; Dust, lo, oils, body fluids, detergents and the like.

A tattoo is an open wound while it grows, it is therefore vulnerable to inflammation and infections. Most infections occur when aftercare instructions are not followed. Take your precautionary rules as your tattoo is vulnerable while it grows.

 

Tips to avoid infections and inflammations:
-Good hand hygiene
-Use clean sheets for the first nights
-Use clean clothes
-Use clean towels
- Do not expose your tattoo to particles and liquids such as; expensive hair, body fluids and such
- Do not let the tattoo come into contact with children's hands

 

Should signs of infection occur in the tattoo, contact us on +47 22 73 03 01 for further guidance and treatment. We refer to a doctor if it is necessary.

 

Do you have any questions about aftercare
contact us at 22 73 03 01 or facebook chat

TOP