Garantibetingelser

 

Det er 3 måneders garanti på tatoveringer fra kjøpsdato.
Garantien dekker kostnadsfri reparasjon /overhaling av tatoveringen ved skader/feil eller mangler i tatoveringen,
eller dersom tatoveringen har falmet unormalt mye. Dersom du skulle oppleve komplikasjoner med tatoveringen
slik som allergiske reaksjoner, betennelse, infeksjoner o.l. Må du melde fra til Old Bastards Tattoo snarest for videre
veiledning om behandling! (Vi henviser videre til lege om det er nødvendig)

Det er 1 månede garanti på tatoveringer plassert på slitasjeområder slik som;
hender, fingrer, albuer, knær og føtter.

Garantien bortfaller dersom Old Bastards sine etterverns instrukser ikke er fulgt eller ved egen
uaktsomhet vedrørende tatoveringen, og dersom opplysningsplikten i egenerklæringen ikke er overholdt.

Hva skjer om jeg ikke møter til time for reparasjon / overhaling?
Dersom du har booket time for reparasjon / overhaling, og ikke møter opp eller at avbestilling
skjer 
etter at avbestillingsfristen er utløpt. Bortfaller garantien. Ved sykdom skal legeerklæring framvises innen
7 virkedager fra første sykedag, garantien vil da fortsatt være gyldig.


Warranty

 There is a 3 month warranty on tattoos from the date of purchase.
The warranty covers free repair / overhaul of the tattoo in case of damage / missing details in the tattoo,
or if the tattoo has faded abnormally. If you experience complications with the tattoo such as allergic reactions, inflammation, infections
and such. You must report to Old Bastard's Tattoo as soon as possible 
for further guidance on treatment! (We will refer to a doctor if necessary)

There are 1 month warranty on tattoos placed in wear areas such as;
hands, fingers, elbows, knees and feet.

The warranty will be terminated if Old Bastard's aftercare instructions are not followed or by own negligence,
and if the obligation to provide information in the consent form is not observed.

What happens if I do not meet up to a appointment for repair / overhaul?
If you have booked a appointment for repair / overhaul, and do not meet or cancel
the appointment after the cancellation deadline, the warranty will be terminated. In case of illness, a medical certificate
must be submitted within 
7 working days from the first day of sickness, then the warranty will still be valid.

TOP