×

Time forespørsel

Tatoveringen

Personalia

Ved å klikke på send forespørsel, bekrefter jeg at jeg er fylt 18 år, og at alle opplysninger er fullstendige og korrekte, og at jeg har lest og forstått avtalebetingelsene og personernserklæringen

Appointment request

Tattoo details

Personal details

By clicking on send request, I confirm that I am 18 years old and that all information is complete and correct and that I have read and understood the terms of service and the Privacy Policy

Salgsbetingelser

 • Generelt

  Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra oldbastardstattoo.no til forbrukere.

  Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

  Salgsbetingelsene og annen informasjon på oldbastardstattoo.no er bare tilgjengelig på norsk.
  Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende, norske områder.
  Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på lovdata.no.
  Ved salg til bedrifter gjelder disse betingelsene så langt de passer, imidlertid får bedrifter ikke bedre rettigheter enn hva som fremgår av kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter, og e-handelsloven gjelder bare i den utstrekning som fremgår av loven (særskilte bestemmelser i loven om forbrukerkjøp gjelder ikke for bedrifter).


  2. Definisjon av parter

  Selger er: Skintreasure AS, Huitfeldts gate 11 B, 0253 Oslo, post@oldbastardstattoo.no, telefon: 22 73 03 01 og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

  Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.


  3. Bestillings - og avtaleprosess

  Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

  Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye igjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

  Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


  4. Priser

  Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

  Ved leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder vil merverdiavgiften automatisk trekkes fra.

  Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendring.


  5. Betaling

  Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.


  6. Levering

  Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

  Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

  I forbindelse med store kampanjer, kan lenger leveringstid forekomme.

  Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

  Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Blazing Gun’s side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Blazing Guns ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

  Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.


  7. Angrerett

  Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
  Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

  Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

  Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.
  Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

  Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.

  Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema.

  Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

  Angreretten gjelder ikke for Bedøvelseskremer, etterbehandlings produkter, Tatoverings blekk, Tatoverings nåler, CD-plater, DVD-plater og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt. Angreretten gjelder heller ikke ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.


  8. Undersøkelse av produktene

  Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

  Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til oss ved reklamasjon jf. punkt 9.


  9. Mangler og feil ved produktet og forsinkelse på leveransen

  Hvis det oppdages en feil eller mangel må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi oldbastardstattoo.no melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

  Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på våre nettsider. Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på våre nettsider.

  Bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen du har registrert inne på kontosiden "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av varen. (F.eks. antistatisk beskyttelse eller retur direkte til produsent).

  Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra oss.

  Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

   1. Holde kjøpesummen tilbake
   2. Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
   3. Under visse forutsetninger kreve prisavslag
   4. Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, Forbrukerkjøpsloven §51)
   5. Kreve erstatning

   

  Hvis vår retting eller omlevering vil medføre at du i mer enn én uke blir avskåret fra å bruke varen (vi tolker dette fra varen er kvittert inn til Blazingguns.no) har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for vår regning. Som hovedregel har Blazingguns.no ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

  Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Blazing Guns bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven §30.

  Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler vi ikke disse utgiftene.


  10. Garanti

  Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.


  11. Betaling med kort

  Kortnummer oppbevares ikke av Old Bastards utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

  For å gjøre det enklere å handle hos oss neste gang kan du, ved betaling i kassa, selv velge å lagre kortinformasjonen din sikkert hos oss. Det er viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen. Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord med andre. For å utføre betalingen videreformidler vi dine opplysninger til vår betalingsleverandør Stripe. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte.


  12. Nyhetsbrev og kommunikasjon

  Vi tilbyr nyhetsbrev på email med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet fra kontosiden ("Min side") eller ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.

  Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig. Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

  Vi sender også ut ordredokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgningse-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.


  13. Retningslinjer for personvern

  Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.


  14. Salgspant

  Old Bastards har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

  Vi har salgspant i solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.


  15. Kundens plikter

  Den som er registrert som kunde hos Old Bastards, er ansvarlig for betaling av de ytelser Old Bastards eller Old Bastards samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Old Bastards side.


  16. Ekstraordinære forhold

  Old Bastards er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av.

  Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

  Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


  17. Endring i vilkårene

  Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


  18. Force majeure

  Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Old Bastards fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


  19. Tvister og lovvalg

  Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.


  20. Copyright

  Alt innhold på disse nettsidene er oldbastardstattoo.no, datterselskap av Old Bastards eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Skintreasure AS

Vilkår for bruk

 

Takk for at du bruker www.oldbastardstattoo.no

Disse vilkårene for bruk ("Vilkår") styrer din tilgang til og bruke Old Bastards nettsted, produkter og tjenester ("Produkter"). Vennligst les disse vilkårene nøye, og kontakt oss hvis du har spørsmål. Ved å få tilgang til eller bruke våre produkter og tjenester, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene og vår personverns policy. Du bekrefter også at du har lest vår informasjon om cookies.


Bruke www.oldbastardstattoo.no

a. Hvem kan bruke www.oldbastardstattoo.no

Alle kan benytte seg av Old Bastards nettside. Når du oppretter din Old Bastards-konto, må du gi oss nøyaktig og fullstendig informasjon, og samtykke til våre vilkår og salgsvilkår. Eventuell bruk eller tilgang til alle under 13 år er forbudt. Noen av våre produkter kan være programvare som lastes ned til din datamaskin, telefon, nettbrett eller annen enhet. Du godtar at vi automatisk kan oppgradere disse produktene, og disse vilkårene gjelder for slike oppgraderinger.


b. Vår lisens til deg

Med forbehold om disse vilkårene og retningslinjene våre, gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tilbakekallelig lisens for bruk av nettsiden.

Cookies på Old Bastards

 
Våre personvernretningslinjer beskriver hvordan vi samler inn og bruker informasjon, og hvilke valg du har. En måte vi samler informasjon på er gjennom bruk av en type teknologi som kalles "cookies". Vi bruker cookies til alle ting på Old bastards. Men aller først:

Hva er en cookie?

I det virkelige liv er det et deilig bakeverk. Du kan finne masse herlige oppskrifter på cookies her.
Men innen teknologi er cookies noe helt annet. Når du surfer på nettet, bruker du en nettleser (som for eksempel Safari fra Apple eller Chrome fra Google). De fleste nettsteder lagrer en liten mengde tekst i nettleseren – denne teksten kalles en "cookie".

Slik bruker Old Bastards cookies

Vi bruker cookies til mange viktige ting på Old bastards tattoo – som for eksempel å hjelpe deg med å logge inn, samt å skreddersy Old Bastards Tattoo-opplevelsen din. Her er en oversikt som viser hvordan vi bruker cookies.

 

Dette bruker vi cookies til

... og slik gjør vi det

Innstillinger
Vi bruker cookies til å huske innstillingene dine, slik som språket ditt og personverninnstillingene dine.
Innlogging
Cookies lar deg logge inn og ut av Old bastards tattoo.
Sikkerhet
Cookies er bare én måte vi beskytter deg mot sikkerhetsrisikoer på. For eksempel bruker vi dem til å oppdage når noen kanskje prøver å hacke Old bastards tattoo-kontoen din, eller spamme Old bastards tattoo-samfunnet.
Nettanalyse
Vi bruker cookies til å gjøre Blazing Guns bedre. For eksempel forteller cookies oss hvor mange personer som bruker en bestemt funksjon og hvor populær den er, eller om folk åpner en e-post vi sender.

Her bruker vi cookies

Vi bruker cookies på oldbastardstattoo.no, og i produktene og tjenestene våre (som annonser, e-poster og programmmer).

Dine alternativer

Det er noen måter du kan velge hvordan cookies brukes på Pinterest:

Nettleseren din gir deg sannsynligvis valg om cookies. For eksempel lar de fleste nettlesere deg blokkere "tredjepartscookies", som er cookies fra andre nettsteder enn det du besøker. Disse alternativene varierer fra nettleser til nettleser, så sjekk innstillingene i nettleseren for mer info.

Noen nettlesere har også en personverninnstilling som heter "Ikke spor", som vi støtter. Med denne innstillingen kan du også bestemme hvorvidt vi skal bruke informasjon fra partnerne våre og andre tjenester for å tilpasse Old Bastards Tattoo for deg.

Time forespørsel

Tatoveringen

Personalia

Ved å klikke på send forespørsel, bekrefter jeg at jeg er fylt 18 år, og at alle opplysninger er fullstendige og korrekte, og at jeg har lest og forstått avtalebetingelsene og personernserklæringen

Appointment request

Tattoo details

Personal details

By clicking on send request, I confirm that I am 18 years old and that all information is complete and correct and that I have read and understood the terms of service and the Privacy Policy

Appointment request

Before we can set up your tattoo appointment, we need some information from you. All appointment requests will be answered within 2 business days. Based on your request, you will receive a price estimate, answer which tattoo artist you should use and an estimate of how long the tattoo will take.
We inform you that we have 18 years of age

[bookly-form hide="categories,time_range"]

Time forespørsel

Tatoveringen

Personalia

Ved å klikke på send forespørsel, bekrefter jeg at jeg er fylt 18 år, og at alle opplysninger er fullstendige og korrekte, og at jeg har lest og forstått avtalebetingelsene og personernserklæringen

Appointment request

Tattoo details

Personal details

By clicking on send request, I confirm that I am 18 years old and that all information is complete and correct and that I have read and understood the terms of service and the Privacy Policy

TOP });